Local time: 21:39
Yeni Mahalle Milli Irade Caddesi No: 2/1 Merkez Nevşehir | 50200 | Turkey
0 384 228 5000

Terms and Conditions

KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, “Duygu Mühendislik İnşaat Turizm Dış Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. (Veri Sorumlusu)” tarafından işletilmekte olan “Crowne Plaza Cappadocia – Nevşehir Hotel”faaliyetleri çerçevesinde bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir.

1.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

1.1 Otelde konaklama yapan müşterilerimizin kimlik verileri (adı-soyadı, TC kimlik/pasaport numarası, uyruğu, doğum yeri, doğum tarihi, ana adı, baba adı, cinsiyet, nüfusa kayıtlı olduğu yer) ve iletişim verileri (telefon numarası, adres, e-posta adresi),

– Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

– Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

– İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

– İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

– Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

1.2 Otelde konaklama yapan müşterilerimizin finansal verileri (kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri)

– Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

– Mal, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

1.3 Fiziksel mekân güvenliğine ilişkin veriler (konaklama yapan müşterilerimizin otel giriş çıkış tarih ve saatleri, oda numarası ve araç plaka bilgileri; konaklama ya da başka amaçlarla tesisimizi kullanan kişilerin özel alanlar dışındaki ortak alanlarda görüntü kaydına ilişkin verileri)

– Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,

– Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması,

– Gerektiği hallerde yetkili mercilere bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

1.4 Web sitesi (www.cpcappadocia.com) üzerinden elde edilen veriler (web sitesini ziyaret eden kullanıcıların, pazarlama amacıyla alışveriş alışkanlıkları ve müşteri beğenilerini gösteren çerez (cookie) bilgileri ve web sitesi üzerinden iletişim formunu dolduran kişilerin ise adı soyadı ve e-posta adresi bilgileri)

– Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

– Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

– Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

– Talep ve şikâyetlerin takibi, amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 

2. KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

– Yukarıda sayılan kişisel veriler aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir:

– Kanunlarda açıkça öngörülmesi (6698 SK Md. 5/2-a),

– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (6698 SK Md. 5/2-ç),

– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (6698 SK Md. 5/2-f),

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak formlar, web sitesi, güvenlik kameraları ya da bilgisayar programları aracılığıyla, kısmen otomatik veya otomatik olarak ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

– Bu kişisel veriler ilgili kamu kurumları ve talep halinde adli merciler ile ayrıca müşteri hizmet kalitesini yükseltmek adına marka olarak bağlı olduğumuz IHG Otel Grubu ile paylaşılmaktadır. İşlenen kişisel veriler belirtilenlerin dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

– IHG otelleri sunucuları yurtdışında bulunduğundan dolayı kişisel verilerin aktarımı ancak açık rızanın varlığı halinde gerçekleştirilmektedir. İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle muhafaza edilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (İLGİLİ KİŞİNİN) HAKLARI

– Veri sahibi, kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

– Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

– Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Uyarınca;

– Veri sahipleri bu taleplerini Türkçe olarak iletmek zorundadır. 

– Taleplerin yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi aracılığıyla ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle iletilmesi gerekmektedir. 

– Başvurular yukarıda anılan tebliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan zorunlu unsurları barındırmalıdır. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu: Duygu Mühendislik İnşaat Turizm Dış Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Merkez Ofis: İşçi Blokları Mah. Mevlana Blv. Ege Plaza No 182/B/107 Çankaya/ANKARA

Nevşehir Şube (Otel):Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi No 2/1 Merkez/NEVŞEHİR 

KEP Adresi: duygumuhendislik@hs02.kep.tr

  • info@cpcappadocia.com 
  • 0384 228 50 00